jerconde:

“Bayan Bayan Ko” - Kath Zarate

It feels like I heard this song every morning in Chicago at the KRCC. I miss all my kasamas.

I love this song.

(Chorus)
Bayan bayan ko (My motherland/nation)

Gumising ka (Wake up)

Ang kalayaan mo’y inagaw na (Your freedom was taken/stolen)

Taong bayan (People of the motherland/nation)

Kumilos ka at sama-sama (Let’s take action and do it together)

Sa pag-alsa (For the revolution)

(Verse)
Walang magbubulag-bulagan (No one will be blind)
Walang magbibingi-bingihan (No one will be deaf)
Sa problema ng bayan (With the problems of the motherland)
Pagkilos ang kailangan (We need to take action)
Sa daming pinagsasamantalahan sating lipunan (From the numerous people oppressed/taken advantage of in our society)
Walang tanging paraan kundi pag-aklas ng sambayanan (There is no other means except for our society to come together and strike)

(Chorus)

(Verse)
Mag-aalab ang paglaban (Our fight will grow stronger)
Mula sa kanayunan patungong kalunsuran (From the countryside to cities)
Ng nagkaisang mamamayan (With the citizens united)
Lulupigin ang kaaway (Our enemy will be crushed)
Durugin ang mapang-aping hanay (Crush the oppressor)
Ng ganid na dayuhan at mga taksil sa bayan (By the greedy foreigners and traitors of the people/nation)

(Chorus)

(Verse)
Mula sa pangunahing pwersa (Beginning with the oppressed people in the frontlines)

Hanggang sa pambansang burgesya (Until the national bourgeoisie)

Magluluwal ng paglaya ang bayang nagdurusa (The people/nation will be free from all oppressors)
Angkinin ang tagumpay (Victory is ours to claim)
Kakamtin ang pagkakapantay-pantay (Achieve equality for all)
Habang buhay sa patnubay ng dakilang gabay (A life forever guided by great support…for the people)

(Chorus 3x)

(via cinemilitancy-deactivated201301)